Treść główna

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.heartbeat-clothing.pl oraz www.heartbeat-clothing.com

§ 1
Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Niniejszy regulaminu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Heartbeat” działającym pod adresem internetowym www.heartbeat-clothing.com oraz www.heartbeat–clothing.pl prowadzonym przez Pawła Behnke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Pomarańcza” Behnke Paweł ul. Żołnierska 73b, 58-562 Podgórzyn, tel. +48 571414176, email:hb@heartbeat-clothing.com, NIP 894-137-47-02, Regon 931182530, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
  • Heartbeat – oznacza „Pomarańcza” Behnke Paweł ul.Żołnierska 73b, 58-562 Podgórzyn, tel. +48 571414176, email:hb@heartbeat-clothing.com, NIP 894-137-47-02, Regon 931182530, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Sklep – oznacza platformę sprzedażową, prowadzoną przez Heartbeat pod adresami internetowymi:
   • www.heartbeat-clothing.pl
   • www.heartbeat-clothing.com.
  • Kupujący – oznacza każdy podmiot korzystający z usług Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego)
  • Produkt – oznacza rzeczy ruchome które oferowane są do sprzedaży w Sklepie,
  • Konto – indywidualny profil utworzony dla Kupującego,
  • Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Kupującego, który Kupujący nadaje w systemie Sklepu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości, Hasło ma charakter poufny i Kupujący powinien zachować je w tajemnicy,
  • Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu w niej wskazanego, złożona przez Kupującego Heartbeat, za pośrednictwem Sklepu,
  • Koszyk – oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie Heartbeat www.heartbeat-clothing.pl lub www.heartbeat-clothing.com , która umożliwia złożenie Zamówienia i gdzie Kupujący precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia,
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Heartbeat a Kupującym, na mocy której Heartbeat sprzedaje Kupującemu Produkt określony w Zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Heartbeat cenę Produktu, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

 1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych Produktów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 25 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2. W celu prawidłowego korzystania przez Kupujących ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps), posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 3. Heartbeat nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym, sieci internetowej lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Kupującemu korzystanie ze Sklepu.
 4. Heartbeat oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 3
Zasady składania zamówień

 1. Heartbeat prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie należy złożyć Zamówienie na Produkt w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Kupujący może złożyć Zamówienie:
  • za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu rejestracji Konta, lub
  • za pośrednictwem Sklepu bez konieczności rejestracji Konta.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu „po dokonaniu rejestracji Konta”, Kupujący zobowiązany jest do:
  • dokonania rejestracji w Sklepie i utworzenia Konta,
  • zalogowania się w Sklepie za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji i Hasła,
  • dodania Produktu do Koszyka, a następnie przejścia wszystkich kroków procesu zakupu,
  • potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu „bez rejestracji Konta”, Kupujący zobowiązany jest przed zakupem do:
  • wypełnienia wszystkich pól formularza;
  • akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia niezbędnych zgód,
  • dodania Produktu do Koszyka i wypełnienia wszystkich pól formularza Zamówienia, a następnie przejście wszystkich kroków procesu zakupu,
  • potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 6. Zamówienie uznaje się za dokonane po kliknięciu przez Kupującego przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 7. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Heartbeat zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego w Sklepie Produktu a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.
 8. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Kupującego adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie Zamówienia.
 9. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 10. Ceny Produktów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 13 Heartbeat udostępnia następujące metody płatności:
  • płatność online poprzez serwis Transferuj.pl obsługujący poniższe kanały płatności:
   Alior Bank S.A; Alior Sync; Allianz Bank – Getbank S.A.; Bank BPH S.A.; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank Millennium S.A.; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Bank Pekao S.A.; Bank Pocztowy S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS); Bank Spółdzielczy we Wschowie; Bank Zachodni; WBK S.A.; BNP Paribas Fortis; BRE Bank SA; Citibank Handlowy S.A.; Deutsche Bank; PBC S.A.; DnB NORD; Eurobank; FM Bank S.A. ; Getin Bank S.A. ; ING Bank Śląski S.A. Inteligo; Invest-bank S.A.; Kredyt Bank S.A.; Lukas Bank S.A; mBank – mTransfer; Meritum Bank ICB S.A.; Multibank – MultiTransfer; NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy); Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski S.A.; Polbank EFG; Raiffeisen Bank Polska S.A; Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB24); Toyota Bank Polska S.A; Volkswagen Bank S.A.; SKOK.
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym Produktu,
  • płatność przelewem bezpośrednio na konto Heartbeat: SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 29 1090 1708 0000 0001 4428 7824
  • płatność kartą kredytową MasterCard i Visa
 12. W przypadku płatności dokonywanej za Zamówienie z terytorium UE (spoza RP) Heartbeat udostępnia następujące metody płatności:
  • płatność kartą kredytową MasterCard i Visa poprzez system PayPal
 13. Heartbeat nie dostarcza zakupionego towaru w sklepie pod adresem www.heartbeat-clothing.pl poza granice Rzeczypospolitej Polski. Aby skorzystać z dostawy poza terytorium RP należy dokonać zakupu w sklepie pod adresem www.heartbeat-clothing.com
 14. Jako formę dostawy Kupujący może wybrać:
  • podstawowy sposób dostawy, to jest 2 do 5 dni roboczych na terytorium RP
  • podstawowy sposób dostawy, to jest 7 do 14 dni roboczych na terytorium UE
 15. Koszty dostawy Produktu:
  • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 15 PLN brutto po wyborze opcji InPost lub 20 PLN po wyborze opcji kurier,
  • na terytorium UE z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ceny w przedziale ok 16 euro w zależności od kraju dostawy i wagi)
 16. Koszt dostawy obejmuje 1 paczkę o masie do 2 kg. W przypadku kilku paczek oraz paczki przekraczającej w/w wagę koszt dostawy może wzrosnąć odpowiednio.
 17. Heartbeat zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych Produktów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych w zależności od warunków rynkowych. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienie przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 18. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§ 4
Zasady realizacji zamówień.

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po złożeniu Zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Produkt na koncie Heartbeat.
 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia na terytorium RP wynosi do 7 dni roboczych, a na terytorium UE z wyłączeniem terytorium RP do 14 dni.
 4. W przypadku braku dostępności danego Produktu w magazynie Sklepu czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Heartbeat informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Heartbeat informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, który podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy, zasady zwrotu produktów.

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Heartbeat, to jest Pawła Behnke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Pomarańcza” Behnke Paweł ul.Zołnierska 73b 58-562 Podgórzyn tel. +48 571414176, email: anna@heartbeat-clothing.com, NIP 894-137-47-02, Regon 931182530, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (może to nastąpić za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Heartbeat zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Heartbeat), niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Heartbeat otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Heartbeat przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przez Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednocześnie nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
 8. Heartbeat może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Heartbeat dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Należy odesłać lub przekazać Heartbeat Produkt niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Heartbeat i nie nakłada na Kupującego żadnych zobowiązań.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  • zawartych z Kupującymi, którzy nie są konsumentami;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Zwroty prosimy wysyłać na adres: Trzcińsko 65a Agroturystyka „9up”, 58-520 Janowice Wielkie tel. 512994967 lub do paczkomatu, po uprzednim poinformowaniu nas telefonicznym lub meilowym (anna@heartbeat-clothing.com) o fakcie zwrotu i jego sposobie. Preferujemy zwroty do paczkomatu – to należy jednak każdorazowo ustalić ( bo osoba odbierająca z paczkomatu, może być nieobecna)

§ 6
Postępowanie reklamacyjne i możliwość skorzystania z polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 1. Heartbeat ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 2. Reklamacje Kupujący może składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt” i :”reklamacje” na stronie Sklepu).
 3. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest wysłać do Heartbeat Produkt podlegający reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Produktu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Heartbeat reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady, Produktu i potwierdzenia jego zakupu. W przypadku dostarczenia do Heartbeat Produktu wraz z dowodem jego zakupu po złożeniu przez Kupującego reklamacji, termin na jej rozpatrzenie rozpoczyna swój bieg od daty późniejszej.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na Produkty dostarczane nieodpłatnie do niektórych zamówień, jako gratisy (bonusy).
 6. O rezultacie reklamacji Heartbeat poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Heartbeat.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.
 8. Prowadzenie przez Sklep postępowania reklamacyjnego nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 9. Kupujący korzystając z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Heartbeat
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Heartbeat, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 7
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. W przypadku przekazania Heartbeat jakichkolwiek danych osobowych, Kupujący wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Heartbeat, jako administratora danych osobowych ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Heartbeat (administratora danych osobowych) wyłącznie w celu realizacji Zamówień, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Kupującego oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
 3. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

§ 8
Postanowienia końcowe.

 1. Heartbeat dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Heartbeat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Kupującym poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Kupujących podane przez nich w trakcie procesu rejestracji. W przypadku niewyrażenia przez Kupującego zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, jego Konto podlegać będzie usunięciu.
 4. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy